top of page

Strategisk reservofficerskurs

21 mars 2023

Det här är en kurs för reservofficerare i den strategiska ledningsnivån inom totalförsvaret. Fokus i kursen är systemförståelse på en övergripande strategisk nivå.

Om kursen

Kursens syfte är att utveckla och orientera dig i den övergripande, strategiska, nationella nivån kopplat till svensk säkerhetsstrategi och försvarsdoktrin. Med en ökad strategisk kompetens och förmåga kommer du att ha bättre förutsättningar att bidra inom egen organisations uppgifter i totalförsvaret.


Innehåll

Under kursen kommer du att läsa om:

  • Sveriges säkerhets-, försvars- och utrikespolitik samt Sveriges militärstrategiska läge

  • Aktuella förändringar och dess implikationer för det säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska läget

  • Bilateralt och multinationellt säkerhetspolitiskt och militärt samarbete

  • Det svenska totalförsvaret, ansvar och roller - militärt och civilt försvar


Efter avslutad kurs kommer du kunna:

  • Förklara hot och risker vad gäller samhällets säkerhet och svenska intressen med särskilt fokus på utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik

  • Förklara det svenska konceptet för totalförsvar i en svensk och internationell kontext

  • Analysera konsekvenser för den egna verksamheten på strategisk nivå utifrån givna scenarion.


Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är reservofficer med så kallat nollavtal eller till dig som är reservofficer och som är på väg att lämna din krigsplacering i Försvarsmakten. Du bör ha en roll i totalförsvaret eller i näringslivet med uppdrag eller anknytning till totalförsvarsviktig verksamhet. Du bör ha genomfört Försvarshögskolans Taktisk stabskurs (TSK) alternativt tidigare Högre reservofficerskursen (H ROK), FHS ROK eller motsvarande.


Upplägg och omfattning

Kursen omfattar två veckors heltidsutbildning och äger rum på vardagar under dagtid på Försvarshögskolan i Stockholm. Vissa förkunskaper krävs och innan kursen startar kan du få genomföra självstudier via vår lärplattform.Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat föreläsningar, diskussioner, gruppövningar, scenarioövningar, rollspel, seminarier och interaktivt arbete på läroplattform. Kursen präglas av en resonerande pedagogik. Kurs- och referenslitteratur publiceras på vår lärplattform som som du får tillgång till.Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Försvarsmakten.


Kursanmälan

Kursanmälan till 2023 års kurs är öppen och stänger den 9 maj 2023.

https://www.fhs.se/4.361499ef17e0a6f463129303.html

bottom of page