top of page

Marina basbataljoner ger stark tillväxt inom marinen

11 nov. 2022

Från årsskiftet kommer marinen tillföras två nya krigsförband inom marin logistik. Förbanden kommer att upprättas vid Karlskrona och Haninge garnison och vara operativa från hösten 2023. Chefen för etableringsorganisationen berättar mer om det intensiva arbetet som redan pågår för fullt.

De två nya krigsförbanden, första och andra Marina basbataljonen, kommer att ingå i ordinarie organisation från januari 2023 och underställas cheferna för Marinbasen och Stockholms amfibieregemente. I oktober 2023 har bataljonerna tillräckligt med personal och materiel för att kunna ingå i marinens logistikförsörjning och bidra till insatsverksamheten.

‒ Bataljonerna kommer inledningsvis att bemannas med befintlig personal från marinen och växer på bredden med värnpliktiga framöver, säger David Saflind, chef för etableringsorganisationen.


VÄRNPLIKTIGA TILL HANINGE OCH KARLSKRONA

Under hösten har arbetet med att starta upp de två nya krigsförbanden intensifierats. De båda bataljonerna har under hösten bemannats med sin första personal. Dessa har ett omfattande arbete framför sig, som på detaljnivå handlar om lokala förutsättningar som till exempel vilken bemanning som inledningsvis behövs, var man ska sitta och vilken utrustning som finns tillgänglig.

Bataljonerna kommer att ha sina respektive hemmahamnar i Karlskrona och på Berga och ska bemannas av befintlig personal från samtliga marina förband, i syfte att med beprövad kunskap och erfarenhet möta alla marina förbands logistikbehov.Foto: Carolina Lorentzson Nilsson/Försvarsmakten

De första värnpliktiga till de två nya krigsförbanden rycker in i augusti 2023. Totalt handlar det om cirka 200 personer som kommer att rycka in vid Haninge och Karlskrona garnison.

‒ Vi vill ge en kvalitativ utbildning som både är intressant och utvecklande. De värnpliktiga är en väldigt viktig pusselbit för marinens tillväxt och Försvarsmaktens aktiva försvar, säger David Saflind.


PÅVERKAR LEDNING AV MARIN LOGISTIK

Etableringen av de två nya krigsförbanden påverkar den marina ledningen av logistik. För att komma vidare med arbetet samlades ett fyrtiotal representanter från marinens förband under marinens höstövning i Göteborg tidigare under hösten.

‒ Tillsammans, med den samlade kompetensen och de olika perspektiven, diskuterade vi utvecklingen av marin ledning av logistik. Vi spelade på ett antal scenarier där logistikflöden från beställning till leverans till sjöss diskuterades, bland annat hur fartyg ska få livsmedel eller hur amfibieförband tillföras minor, säger David Saflind.


Övningen gav många svar som nu ska sammanställas. Innan årsskiftet ska den utvecklade ledningen fastställas för att därefter implementeras i styrande dokument och utbildas på.

– Det känns väldigt bra att vi äntligen är igång med det konkreta arbetet med bataljonerna och delar börjar falla på plats. Vi har fortfarande en bra bit att gå men stegen går i rätt riktning, säger David Saflind.

bottom of page