top of page

FMV ges befogenhet att förhandla och ingå avtal med Ukraina

27 jan. 2023

Regeringen har gett Försvarets Materielverk (FMV) befogenhet att förhandla och ingå avtal med Ukraina. Beslutet syftar till att stödja Ukraina inom ramen för FMV:s verksamhet, som i huvudsak är upphandla, utveckla och leverera materiel och tjänster till det svenska försvaret.

FMV:s generaldirektör Göran Mårtensson säger att beslutet gör det möjligt för Ukraina att påskynda anskaffningar genom att använda FMV:s kompetens och etablerade rutiner för att genomföra egna upphandlingar, ett arbete som påbörjas omgående.


Regeringens beslut ger FMV tillåtelse att med behörig myndighet i Ukraina förhandla om och ingå i internationella överenskommelser vad gäller bland annat upphandling av försvarsmateriel. Beslutet ger också möjlighet till samarbete om stöd i uppbyggnad och utveckling av upphandlingsorganisation och upphandlingsverksamhet samt informations- och erfarenhetsutbyte på området.


Samarbetet innebär således att Ukraina ges möjlighet att använda befintliga svenska avtalsstrukturer och rutiner samt ansluta till pågående svenska upphandlingar och befintliga svenska beställningar.


Regeringen har vidare beslutat att ge Försvarsmakten uppdraget att vidta förberedelser för att möjliggöra att ej förbandssatta pjäser av artillerisystemet Archer, med tillhörande kringutrustning och ammunition, kan iordningställas och skänkas till Ukraina. Försvarsmakten ska senast den 3 mars 2023 redovisa förutsättningarna för hur detta ska gå till. I arbetet ska Försvarsmakten samverka med FMV.bottom of page